Znalectvo

Sme znalcami v odbore Ekonómia a manažment a odvetviach Financie a Kontroling a v odbore Priemyselné vlastníctvo. Zároveň spolupracujeme s viacerými znaleckými ústavmi a znaleckými organizáciami.

Výsledkom tejto spolupráce je široká ponuka našich služieb v oblasti vypracovania znaleckých posudkov a predovšetkým garancia kvalitnej práce po odbornej stránke.

Ponúkame spracovanie posudkov predovšetkým v týchto oblastiach:

– stanovenie všeobecnej hodnoty podniku alebo jeho časti

– stanovenie všeobecnej hodnoty jednotlivých zložiek majetku podniku

– stanovenie hodnoty cenných papierov

– výpočet škody a ušlého zisku

– stanovenie hodnoty priemyselného vlastníctva (napr. ochranné známky, patenty, know-how)

Zároveň publikujeme odborné články v oblasti znalectva. Ich prehľad môžete nájsť na tomto odkaze.